1 - GREECE 1 - GREECE 1 - GREECE 1 - GREECE 1 - GREECE 1 - GREECE 1- PORTUGAL 1- PORTUGAL 1- PORTUGAL 1- PORTUGAL
1- PORTUGAL 1- PORTUGAL 1- PORTUGAL 1 - ISRAEL 1 - ISRAEL 1 - ISRAEL 1 - FRANCE 1 - FRANCE 1 - FRANCE 1 - FRANCE
1 - FRANCE 1 - FRANCE 2 - FRANCE 1 - FRANCE 1 - FRANCE 1 - FRANCE 1 - FRANCE 2 - FRANCE 1 - FRANCE 1 - FRANCE
1 - HUNGARY 1 - HUNGARY 1 - HUNGARY 1 - HUNGARY 1 - HUNGARY 1 - HUNGARY 1 - HUNGARY 2 - HUNGARY 1- HUNGARY 1 - HUNGARY
2 - HUNGARY 1 - HUNGARY 1 - HUNGARY 1 - HUNGARY 1 - HUNGARY 1 - CANADA 1 - CANADA 1 - CANADA 1 - CANADA .1 - CANADA
1 - CANADA 1 - U S A 1 - U S A 1 - U S A 1 - U S A 1 - U S A 1 - U S A 1 - U S A 1 - USA 1 - U S A
 
1 - U S A 1 - U S A 1 - U S A 1 - U S A 1 - U S A 1 - U S A 1 - U S A 1 - U S A 1 - U S A ..